Projektit

Rauman merimuseon toimintaa kehitetään erilaisten projektien avulla. Tavoitteenamme on kokeilla ennakkoluulottomasti uutta, saada aikaan pitkäaikaisia vaikutuksia toimintaamme sekä jakaa hyvät sekä kehittämisen arvoiset kokemuksemme muiden kanssa. Useimmat hankkeista toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosien varrella kumppaneina ovat olleet niin yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, toiset museot kuin yksittäiset henkilöt.

Työn alla

Kohti vieraita satamia 2023-2024

Kohti vieraita satamia - museo iloa ja ymmärrystä tukemassa -hankkeen tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet voivat museossa oppia yhdessä, ilon kautta ja merkityksellisen tekemisen äärellä. Hankkeen päätyttyä Rauman merimuseo on oppimisympäristö, joka mahdollistaa oppimisen erilaisille oppijoille ja museon ammattilaisilla on valmiuksia tarjota tukea perheiden yhdessä oppimiseen.

Hankkeessa tuotetaan Rauman merimuseoon uusi perheoppimisen malli sekä suunnitellaan ja toteutetaan perheiden oppimisen tueksi uusia toiminnallisia kokonaisuuksia. Laadittu malli jaetaan muiden museoiden vapaasti käytettäväksi. Hankkeen aikana on myös järjestetty koulutus nepsypiirteisten henkilöiden kohtaamiseen sekä arvioitu museon näyttelyitä ja aiempia oppimispisteitä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa osaamistaan museolle on tarjonnut Satakunnan SAMDY ry. Hankkeelle on saatu Museoviraston avustus ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Päättyneet projektit

Merikaupungin lauluja -nuottijulkaisu ja harjoitteluäänitteet kevät-kesä 2022

Rauman merimuseon täyttäessä 15 vuotta vuonna 2019 merimuseo julisti avoimen kilpailun kuoroille ja lauluryhmille, joilta kultakin toivoimme yhtenä kilpailukappaleena uuden, kilpailua varten tehdyn meriaiheisen laulun. Tavoitteena oli tuoda uusia kappaleita rannikkokaupunkien merelliseen yhteislauluperinteeseen. Kilpailuun osallistui kymmenen kappaletta, jotka oli tehty moniäänisiksi, ilman säestystä esitettäviksi lauluyhtyesovituksiksi. 

Keväällä 2022 Maisa Östermanin tekemä ja Timo Katilan ohjaama uudelleensovitus- ja nuotitustyö saatiin maaliinsa, kun merimuseo julkaisi "Merikaupungin lauluja" -nimisen nuottikirjan. Kirjassa uudet merilaulut oli sovitettu yhteislauluun sopiviksi versioiksi. Alkukesästä 2022 merilauluista äänitettiin harjoittelun tueksi äänite nuottijulkaisun pohjalta. Äänitteiden tarkoituksena on helpottaa uusien merilaulujen harjoittelemista yksin tai yhdessä. 

Äänitteisiin voi tutustua tästä linkistä.

Valtakunnalliset Merihistorian päivät 18.-19.3.2022

Merimuseo järjesti poikkeuksellisesti etänä toteutetut Merihistorian päivät yhteistyössä Suomen merihistoriallisen yhdistyksen ja Suomen meriarkeologisen seuran kanssa. Päivien teemana oli ”Biografia – ihmiset ja esineet”. Suomen merihistoriallisen seuran ja Suomen merimuseon julkaisema Nautica Fennica -vuosikirja samalla teemalla ilmestyi loppuvuodesta 2023. Tutustu Nautica Fennicaan: https://www.smhy.fi/fi/toiminta/nautica-fennica

Roskaton Raumanmeri 2020-2021

Merimuseon elokuussa 2020 alkanut projekti pyrki kiinnittämään huomiota Raumanmereen, sen tilanteeseen sekä siihen liittyvään kulttuuriperintöön. Lue lisää projektin omalta sivulta!

Kaikkien merikaupunki 2019

Rauman merimuseo täytti 15 vuotta vuonna 2019. Työskentely yhteisöjen kanssa on keskeinen osa museon toimintaa ja yleisöosallisuutta on aiemmin toteutettu muun muassa näyttelytuotannossa ja kokoelmatyössä. Juhlavuotensa aikana halusimme kokeilla yhteisöllisten tapahtumatuotantojen tekemistä.

Hankkeessa tuotettiin tapahtumia yleisön omista ideoista ja lähtökohdista. Tapahtumien teemana oli Rauman kanali ja kaupungin yhteys merelle. Kuka tahansa sai jättää tapahtumaehdotuksen osaksi hanketta ja mukaan valitut tapahtumat saivat tuottajan tukemaan tuotannon etenemistä. Tavoitteena oli saavuttaa sellaisia ryhmiä, joille ei Raumalla järjestetä tapahtumia tai jotka eivät ole ennen tapahtumia järjestäneet. 

Tapahtumaehdotusten arviointia varten koottiin tapahtumaraati, joka kokoontui hankkeen aikana kahdesti. Raati koostui raumalaisista tapahtuma-alan ammattilaisista tai kohderyhmän edustajista. Yhteensä hankkeen aikana järjestettiin 10 tapahtumaa, viisi kesäkuussa ja viisi syys-lokakuussa. Tapahtumiin osallistui yli 900 henkilöä.

Rauman merimuseon toimintatapana on jakaa oppimaansa myös muille. Hankkeen lopulla järjestettiin Museot tapahtumatuottajina -seminaari, jossa pureuduttiin tapahtumatuotannon vaiheisiin, tuottajien rooliin museoissa, hankkeen esittelyyn sekä lopuksi osallistujien uusien tapahtumien ideoimiseen. Seminaarin lisäksi hankkeen tuottaja toteutti helppokäyttöisen Tapahtumajärjestäjän muistilista -työkalun museoille.  

Lataa tapahtumajärjestäjän muistilista käyttöösi.

Hanke toteutettiin Museoviraston Ideariihi-erityisavustuksella ja säätiön omalla rahoituksella.

Raumalainen MuseoKaveri ‒ museo missä tahansa 2018‒2019

Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Museovisio -hankkeen tavoitteena oli uudistaa museoita yhä kiinnostavammiksi, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa välittäviksi. Raumalaiset ammatillisesti hoidetut museot ‒ Lönnströmin museot, Rauman museo, Rauman taidemuseo ja Rauman merimuseo ‒ saivat yhteisen hankeavustuksen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. 

Syksystä 2018 kevääseen 2019 asti museot työskentelivät yhdessä neljän eri kokonaisuuden alla. Hankkeen aikana järjestettiin museoiden yhteisiä kehittämistyöpajoja, kokeiltiin uusia yleisötyön keinoja, panostettiin markkinointiin ja museomielikuvan muuttamiseen sekä työskenneltiin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa yhteisten kehittämistarpeiden määrittelyn parissa.

Toistaiseksi pysyviksi toimintamuodoiksi hankkeesta jäivät museoiden yhteiset Päivystävä museo -illat sekä kuukausittaiset Lasten lauantai -tapahtumat. Myös museoiden yhteistä viestintää ja markkinointia on pidetty yllä ja henkilökunnan yhteisiä koulutustilaisuuksia on suunniteltu.
 

Laivasimulaattori Jennyn uudistaminen 2017‒2019

Laivasimulaattori "Jenny" on ollut Rauman merimuseon avaamisesta alkaen kaikenikäisten museovieraiden suosikkikohde. Ensimmäinen laitteisto tuli kuitenkin teknisen käyttöikänsä päähän ja simulaattorin uusiminen tuli ajankohtaiseksi. Käytännössä oli huomattu, että simulaattorin sijainti rakennuksen toisessa kerroksessa ei ollut paras mahdollinen. Samaa tilaa käytettiin opetus- ja kokoustilana ja usein käyttötarpeita olisi ollut samanaikaisesti. 

Rauman merimuseo aloitti projektin uuden simulaattorin hankkimiseksi ja laitteiston siirtämiseksi museon pääkerrokseen, näyttelyiden yhteyteen, jotta simulaattori olisi helpommin kävijöiden saavutettavissa ja keskeytyksettä käytettävissä. Hanke käynnistettiin muokkaamalla museon perusnäyttelyä niin, että uudelle simulaattorille saatiin toimiva paikka. Vanha simulaattori purettiin ja yläkerran kokoustilaa uudistettiin alkuvuodesta 2019 ja uusi simulaattori “Jenny II” avattiin museon näyttelykerroksessa kesällä 2019.

Simulaattorin ohjelmiston toimitti suomalainen teknologia- ja ohjelmistoyritys Image Soft Oy ja tarvittavat laitteet SataCom Oy. Simulaattorin hankintaa tuki Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
 

Elokuvaa merimuseoon 2017

Museot ovat oppimisympäristöjä, joissa kerrotaan menneisyydestä aitojen esineiden kautta. Museonäyttelyssä olevien esineiden käyttöyhteyden ja merkityksen ymmärtämistä sekä menneisyyteen samaistumista helpottaa tarinallisuus. Tarinallisuus ja visuaalisuus ovat myös elokuvan voimia. Elokuvaa merimuseoon -projektissa kokeiltiin, miten elokuva monipuolisena taidemuotona ja museonäyttelyt menneisyyden kokemisen paikkoina yhdistyvät. 

Elokuvaa merimuseoon -projekti yhdisti historian, elokuvat ja henkilöhaastattelut.
Testasimme elokuvan ja merimuseon näyttelysisällön yhdistävää kurssikokonaisuutta yhteistyössä Rauman lukion, Rauman Elokuvakerho ry:n sekä Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry:n kanssa talvella 2017. Projektin avulla haluttiin tavoittaa nimenomaan sellainen kävijä, jolle merimuseo ei ole tuttu ympäristö eikä ensisijainen tapa viettää aikaa. Lukiolaiset katsoivat meriteemaisia elokuvia, joiden sisältöjä alustettiin museossa. Kurssityönään he tekivät pienryhmissä videohaastatteluita, jotka liittyivät kurssin teemoihin.

Museovirasto myönsi elokuvakurssin testaukseen rahoituksen museoiden innovatiivisten hankkeiden avustuksista. Alkuperäiseen projektisuunnitelmaan ei kuulunut julkaisun tekeminen. Huomasimme kuitenkin, että projektin edetessä vastaan tuli käytännön seikkoja, joiden aukikirjoittaminen saattaisi olla hyödyksi muillekin museoalan toimijoille.

Tutustu projektin julkaisuun.

Paarlastipuisto 2014‒2016

Rauman merimuseon takana oleva joutomaa muotoutui puistoalaksi paikallisten toimijoiden yhteistyöhankkeessa. Kansallisen Vihervuoden kunniaksi toukokuussa 2016 avatun Paarlastipuiston tavoitteena oli kohentaa lähiympäristöä ja nostaa esiin kaupungin merellistä menneisyyttä. 

Puisto toteutettiin useiden kumppaneiden kanssa: 
Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön puutarha 
Rauman puutarhayhdistys 
Rauman seudun työttömät ry.
Rauman kaupungin nuorten työpaja
Rauman Merihistoriallinen Seura
Rauman kaupungin Wihertoimi.

Toimintaa rahoittivat Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö.
 

Raumalaisten laivanrakentajien perinteen tallennushanke 2013‒2015

Rauman merimuseo ja Rauman laivanrakennuksen perinneyhdistys ry on keräsivät talteen raumalaisten laivanrakentajien perinnettä suunnitelmallisesti syyskuusta 2013 alkaen. Sysäyksen keruuseen antoi STX Finland Oy:n ilmoitus Rauman telakan toiminnan loppumisesta kesäkuussa 2014.

Osana hanketta museon kokoelmiin kerättiin mittava Rauman telakoiden kokoelma. Kokoelmaan kerättiin esineitä, valokuvia ja muistitietoa. Lahjoituksia saatiin sekä STX Finland Oy:ltä että yksityishenkilöiltä. Hankkeen aikana tehtiin laivanrakentajien haastatteluja, järjestettiin laivanrakennusteemaisia pubivisoja, valokuvien tunnistustilaisuuksia ja käynnistettiin laivanrakennuksen teemaillat. Vapaamuotoisten tapaamisten aikana katsottiin valokuvia ja videoita tai kuultiin kuhunkin teemaan liittyvää asiantuntija-alustusta sekä jaettiin omia muistoja ja kokemuksia. Rauman laivanrakennuksen perinne ry jatkaa teematapaamisten järjestämistä merimuseolla edelleen. 

Maaliskuussa 2015 avattiin laivanrakentajien kanssa koottu “Rakennettu Raumalla - Made in Rauma” -näyttely, joka oli esillä merimuseossa loppiaiseen 2018 asti. 

Hanketta rahoittivat Museovirasto ja Rauman laivanrakennuksen perinne ry. Projektin päätyttyä on jatkettu hankkeessa kerätyn kokoelman digitointia ja luettelointia yhteistyössä perinneyhdistyksen kanssa. Vuonna 2020 toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Rauman telakoiden kokoelman digitointihanke, jonka tavoitteena on tuoda kokoelmaa vapaasti saataville Finna.fi -palvelun kautta.

Yhteistyö laivanrakentajien kanssa oli keskeinen peruste, kun Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea myönsivät Rauman merimuseolle merkittävän tunnustuksen, vuoden 2015 erikoispalkinnon. Palkinto myönnetään museolle, työryhmälle, projektille tai henkilölle merkittävästä teosta museoalalla tai pitkäjänteisestä vaikuttamisesta museoalan kehittämiseksi.